dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


ความเป็นมา

 

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

 

 

Childbirth &Breastfeeding Foundation of Thailand

   เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นเครือข่ายประสานงาน รวมถึงศูนย์รวมรวมข้อมูลซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ทารกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างดีที่สุด มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่า

ความมุ่งหมายนี้จะสามารถบรรลุได้โดย

  •  การสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมในการทำคลอด
  •  การส่งเสริมให้แม่ทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดโดยเร็ว
  •  การแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแม่และเด็ก
  •  การสนับสนุนพ่อและแม่ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพครอบครัว  มีความพร้อมตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดจนถึงหลังคลอด

    มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความห่วงใยในการที่มีการใช้ยาและเทคโนโลยีกับการคลอดเพิ่ม

มากขึ้น และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมารดาทารกและส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งทางกายภาพและสุขภาวะ

 

         มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนอนุญาตก่อตั้งในวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เลขที่อนุญาตท ต.๓๑๑/๒๕๔๐ โดยมี นายแพทย์ธนิต  หัพนานนท์ เป็นผู้ขอนุญาตจัดตั้ง   และมีจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสายงานด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลที่เพียงพอและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการคลอดตามวิถีธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาหรือเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็น ส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและเหมาะสม  เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และทารก

 

มูลนิธิฯ ดำริที่จะจัดกิจกรรม อาทิ การจัดประชุม จัดสอน และอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ดูแลรักษาสุขถาพอนามัยของมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และสนับสนุนช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนรวม

 

มูลนิธิฯไม่รับการสนับสนุนในรูปแบบใดๆจากบริษัทผู้ผลิตนมผง จุกนม ขวดนมและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและทำให้เกิดการสงสัยในข้อมูลและผลประโยชน์จากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

 

The CBFT  does not accept sponsorship of any kind from companies producing breastmilk substitutes, related equipment and complementary foods.

  

 

คลอดดี สุขภาพดีทั้งแม่และลูก

 

Better birth better health for all mothers and babies.

  

 

 

  

 

 

10 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

  email: info@cbfthai.org

  

 

           Facebook :  www.facebook.com/cbfthai   

                                  10 soi Soonvijai 8  NewPechaburi Road HueyKwang  BKK 10310

  email: info@cbfthai.org

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.