dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article

คลอดธรรมชาติ สร้างภูมิร่างกายท้องไส้ไม่เสียง่าย

พวกเขาคิดว่าระหว่างที่ทารกดันตัวเองออกจากช่องคลอดเพื่อลืมตามาดูโลกนั้นทารกอาจสวาปามเอาแบคทีเรียที่อยู่ตามช่องคลอดเหล่านี้เข้าไปด้วย เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้ผ่านเข้าไปในลำไส้ทารก มันจะกระตุ้นเซลล์ของลำไส้ให้ทำงาน เพียงแค่ครั้งเดียวกับเพียงพอที่ทำให้เซลล์ทำความรู้จักกับแบคทีเรียพวกนี้แล้ว หากวันข้างหน้าเจอกันอีกก็จะไม่ลงไม้ลงมือทำร้ายกัน

นักวิจัยได้ทำการทดลองต่อไปอีก โดยเปรียบเทียบการทำงานของเซลล์ในลำไส้ของหนูที่คลอดโดยธรรมชาติกับหนูที่ผ่าคลอด และพบว่า ลูกหนูที่คลอดด้วยวิธีปกติร่างกายจะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นในสองชั่วโมงหลังคลอด แสดงให้เห็นว่าเซลล์ถูกกระตุ้นโดยโมเลกุลของแบคเรียแล้ว ส่วนหนูที่เกิดด้วยวิธีผ่าคลอดจะไม่มีการกระตุ้นในลักษณะเดียวกันนี้ แต่พอให้ป้อนแบคทีเรียให้หนูที่ผ่าคลอดกินเข้าไป ถึงค่อยปรากฏอาการตอบสนองแบบนี้ขึ้น

โดยทฤษฎีแล้ว แสดงให้เห็นว่าลำไส้ของเด็กที่เกิดโดยการผ่าคลอดจะไม่อยากต้อนรับแบคทีเรียที่ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในลำไส้นัก เพราะไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่แรก มีงานวิธีก่อนหน้านี้พบว่า เด็กทารกที่เกิดด้วยวิธีผ่าคลอดมีแนวโน้มที่จะมีอาการท้องเสียในช่วงขวบปีแรกบ่อยกว่าเด็กที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเป็นพราะทารกไม่ได้เจอกับแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอด แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวยังไม่มีใครทดสอบกันจริงจัง

นักวิจัยอีกท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า การที่เด็กผ่าคลอดและไม่เผชิญกับแบคทีเรียทางช่องคลอดอาจเป็นผลให้พอโตขึ้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ตามมา และเป็นเรื่องน่าศึกษาต่อไปว่าคนที่เป็นโรคลำไส้อักเสบนั้นเป็นเพราะลำไส้ไม่ยอมรับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้อยู่ร่วมชายคาหรือไม่
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ” article
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)
หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
ก่อนคลอดควรรู้อะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.