dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )

การเจาะถุงน้ำคร่ำ (artificial rupture of membranes) เป็นส่วนประกอบของการแทรกแซงระหว่างคลอด (active management of labour) ที่ได้มีการปฎิบัติกันมานานในหลายทศวรรษแล้ว มีความเชื่ออยู่ว่า การเจาะถุงน้ำคร่ำอาจช่วยลดความสี่ยงของการผ่าคลอดได้ งานวิจัยในปัจจุบันมักจะเกี่ยวกับการยึดระยะเวลาก่อนเจาะถุงน้ำคร่ำ หรือการเก็บรักษาถุงน้ำคร่ำ การเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อเร่งให้คลอดเร็วขึ้นเป็นกิจวัตร มีทั้งผลดี และผลเสีย ซึ่งลดดีคือ สามารลดระยะเวลาเจ็บครรภ์ และอาจช่วยลดการผิดปกติของคะแนนแอพการ์ (Apgar) เมื่อวัดในระยะ 5 นาที หลังคลอดได้ จนกว่าจะมีหลักฐานมากขึ้นกว่านี้ ควรจำกัดการเจาะถุงน้ำคร่ำ ไว้ให้สำหรับคุณแม่ที่มีความคืบหน้าของการเจ็บครรภ์ที่ช้าหรือผิดปกติ นอกจากนั้นการเจาะถุงน้ำครำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื่อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก

ผลดี

• ลดระยะเวลาของการเจ็บครรภ์

• มีโอกกาสชดลดการผิดปกติดของคุแนนแอพการ์ (Apgar)

ผลเสีย

• เพิ่มความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื่อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก

References:

1. Fraser WD, Turcot L Krauss I, Brisson-Carrol G. Amniotomy for shortening spontaneous labour (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2, 2001. Oxford: Update Software,
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ” article
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)
หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
ก่อนคลอดควรรู้อะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.