dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


WBW 2011

ทุกคนรวมใจช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่.....บอกต่ออย่างไรให้รอบทิศ               

1.     ประสานความร่วมกับกลุ่มสนับสนุนนมแม่อื่นๆ จัดกิจกรรมร่วมกัน ด้วยทุกช่องทางที่ทำได้

2.     ร่วมมือกันกับทุกสื่อสารมวลชนในพื้นที่ คุณครู นักหนังสือพิมพ์ นักเรียน นักศึกษา องค์กรชุมชน สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมส่งต่อสาระเรื่องนมแม่

3.     ประสานความร่วมมือระหว่างกับโรงพยาบาลและชุมชนสร้างศักยภาพในการช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกระดับ

4.     เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้วางนโยบายและผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนมแม่

5.     จัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย

6.     กระตุ้นให้มีการให้ความรู้เรื่องนมแม่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.worldbreastfeeding week.org

 

1-7 สัปดาห์นมแม่โลก 2554   นมแม่...บอกต่อรอบทิศ ด้วยจิตอาสา

ที่ผ่านมาแม้เราจะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงขึ้นมากเพียงใด ก็ยังมีคำถามเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ แล้วเราควรจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร การส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ การสื่อสารในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จอย่างจริงจังยังมีเพียงเล็กน้อยและอยู่ในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น

ในปี2554 นี้เราจึงเชิญชวนให้ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันส่งต่อเรื่อราวของนมแม่ในทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์ ส่งผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปยังบุคคลที่นอกเหนือจากที่เราเคยติดต่ออยู่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล เป็นแม่ที่กำลังเลี้ยงลูก หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นวัยรุ่น คนหนุ่มสาว เป็นนักเรียน นักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ เป็นลูกจ้าง หรือใครๆก็ตามท่านสามารถช่วยกันใช้การสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับความสนใจ และที่สะดวกในการใช้และเข้าถึงไม่ว่าจะเป็น จดหมาย  ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร SMS, VDO clip,social network เพื่อให้สารที่สื่อได้เดินทางไปถึงกลุ่มคนที่หลากหลายเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้รับรู้ถึงความสำคัญของทุกคนที่มีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกรูปแบบ พลังของการสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถ ปกป้อง สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างยั่งยืน

ทุกคนรวมใจ ช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่

มีอะไรบ้างที่เราควรจะทำให้สำเร็จในปีนี้

·         สนับสนุนให้ทุกคนรวมทั้งชุมชนและสถานพยาบาลเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางและในจำนวนมากขึ้น พิษภัยของการที่ลูกไม่ได้กินนมแม่ และผลเสียที่เกิดจากการขายหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ละเมิดต่อหลักเกณฑ์การตลาดเพื่อขายนมผสมสำหรับเลี้ยงทารก (Code)ต่อสุขภาพแม่และทารก

·         ขยายขอบเขตของการส่งเสริมสนับสนุนไปถึงกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่ผู้ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้สนับสนุนการวางแผนครอบครัว กลุ่มสิ่งแวดล้อมฯลฯ เป็นต้น

·         พัฒนาและขยายขอบเขตการศึกษาด้านทักษะการสื่อสารเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการฝึกอบรมด้านสุขภาพ โดยให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

·         ใช้กลวิธีการเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างและเพิ่มพูนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคส่วนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และข้อคิดเห็นต่างๆได้ทั่วกันและสร้างเสริมให้มีความสำคัญขึ้น

·         สนับสนุนระบบการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาสำหรับผู้สนับสนุนรายใหม่ๆ  และให้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงด้านการสื่อสารเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ในยุคของการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงวัยวุฒิ

·         ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ ในการเสาะแสวงหา สนับสนุน ให้การยอมรับ และดำเนินงานด้านการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และจัดเตรียมโอกาสไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆสามารถพัฒนาแนวความคิดของตนได้ต่อไป

             ในปัจจุบันมีวิธีการติดต่อสื่อสารหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก   ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนำวิธีการเหล่านั้นมาแบ่งปันและสนับสนุนให้ใช้อย่างเกิดผลดี    มีความท้าทายคือการหาข้อความ/เนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์และมีความเกี่ยวข้องพร้อมๆกับการนำเอาผู้ร่วมงานกลุ่มใหม่ๆเข้ามาช่วย  กลุ่มหนึ่งได้แก่คนรุ่นอายุน้อย  กลุ่มเยาวชนเป็นผู้ที่ร่ำรวยความคิด พลังงาน และความกระตือรือร้น และมีบทบาทสำคัญที่จะวางอนาคตของชุมชน   ผู้ที่เป็นแม่ต้องการที่จะมีความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในแง่ข้อความ/เนื้อหาที่ถูกต้องและอย่างสม่ำเสมอ แต่การสนับสนุนนี้จะต้องมาจากหลายแหล่งและภาคส่วนจากบุคคลที่เป็นผู้ติดต่อที่รู้จักกัน  หัวข้อ ในปี 2554 นี้เตือนให้เรารู้ว่า นมแม่ เป็นประสบการณ์ในลักษณะ 3 มิติ ได้แก่ – โอกาสการเข้าถึงชุมชน  การลงทุนในอนาคตให้เกิดสุขภาพดี และที่สำคัญที่สุด เป็นเลนส์ส่องโลกที่สำคัญ  จงจำไว้ว่า – การรณรงค์ที่ประสบผลสำเร็จจะต้องใช้การติดต่อสื่อสาร   ตัวเราเป็นโลก และเราต้องรู้ว่าเพราะเหตุใดนมแม่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  ในปีนี้เราขอให้ทุกคนจงออกไปเข้าถึง โดยใช้ช่องติดต่อสื่อสารช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางที่เปิดอยู่สำหรับท่าน และแบ่งปันแพร่กระจายข้อความต่างๆที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนสตรีทุกคนและทุกชุมชนให้ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างดีที่สุด

เราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ในลักษณะ 3 มิติ

1.       ติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ให้การสนับสนุน BF อื่นๆ ผ่านทางอีเมล์ หรือบล็อก เฟซบุค หรือทวิตเตอร์ และเริ่มลงมือจัดทำแผนงานในการประสานความร่วมมือ

2.       ติดต่อประสานงานกับผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ครู นักหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่สารนิเทศ นักเรียน ผู้ประสานในชุมชน เพื่อช่วยพวกเขาให้สามารถจัดทำและเผยแพร่แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญและสร้างความตระหนักขึ้นในสังคม

3.       เข้าไปติดต่อกับสถานพยาบาลท้องถิ่นและช่วยให้สามารถดำเนินงานให้ความรู้ในลักษณะเข้าถึงหญิงตั้งครรภ์ และแม่ที่ให้นมลูก หรือที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้นมบุตร และผู้คำปรึกษาแนะนำด้าน BF

4.       เขียนจดหมายถึงนายจ้างของท่าน องค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนกลาง ขอให้พวกเขาให้การสนับสนุนกิจกรรมงาน นมแม่        โดยหลีกเลี่ยงการรับสปอนเซอร์สนับสนุนหรือความร่วมมือในรูปแบบใดๆก็ตามจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใต้ข้อตกลงทางการตลาดของอาหารทารก

5.       รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน เชิญผู้คนเล่าและแลกเปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์ตนเองในเชิงสร้างสรรค์ -  ได้แก่งานแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมกัน การปาฐกถา การประกวดวิดิทัศน์ออนไลน์ งานเทศกาลภาพยนตร์ งานแสดงศิลปหัตถกรรมทางเลือก การประชุมออนไลน์ และอื่นๆ

6.       สนับสนุนให้จัดการศึกษาเรื่องนมแม่ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย และให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสังคมที่มีอยู่ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีความหลากหลาย

7.       พบปะพูดคุยกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณ แล้วชักชวนกัน บอกต่อเรื่องนมแม่....

 

ศูนย์นมแม่ฯเปิดตัวห้องสมุดดิจิตัล (Digital Library) รวบรวมข้อมูลนมแม่เพื่อการสืบค้นอย่างง่ายดาย  บนเว็บไซด์ www.thaibreastfeeding.org และ

 
สัปดาห์นมแม่โลก World Breastfeeding Week

WBW 1992 ; Baby Friendly Hospital
WBW2010:Just 10 Steps :Baby Freindly Way
WBW2009
Mother Support :Going For The Gold -WBW 2008 article
WBW 2007:Breastfeeding:1st Hour Save One Million Babies articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.