dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดคลอด article

ข้อควรรู้เรื่องการผ่าตัดคลอด

•       เป็นการผ่าตัดใหญ่ มีการเสียเลือดและความเสี่ยงอื่นๆจากการใช้ยามากกว่าการคลอดปกติทางช่องคลอด

•       เด็กที่คลอดโดยการผ่าคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มีความเสี่ยงและมีอัตราตายสูงกว่าเด็กที่คลอดปกติทางช่องคลอดถึง 3 เท่า

•       แม่มีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดคลอดในท้องหลังสูงกว่าแม่ที่คลอดเอง และมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดในครั้งต่อๆมากขึ้น

•       แม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดรกเกาะต่ำ รกรอกตัวก่อนกำหนดในครรภ์ต่อไป

•       ทารกที่คลอดโดยการผ่าคลอดมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาในการหายใจ การขาดออกซิเจนระหว่างคลอดมากกว่าการคลอดปกติทางช่องคลอด

•       การผ่าตัดคลอดเพิ่มโอกาสการเกิดการคลอดก่อนกำหนด ระยะเวลาพักฟื้นหรืออยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2-3 เท่า

ยังมีอีกหลายอย่างที่ควรทราบเพื่อการตัดสินใจ ที่

http://www.childbirthconnection.com/    เช่น

Cesarean birth in a culture of fear  http://www.childbirthconnection.com/pdf.asp?PDFDownload=cesarean-birth-mothering-ponte

What every pregnant women needs to know about cesarean section 

http://www.childbirthconnection.com/article.asp?ClickedLink=274&ck=10168&area=27

 
เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดคลอด

ผ่าตัดคลอด ดีจริงหรือ ?? article
Non-Pharmacological Pain Relief in Labour by Dr.Tanit Habananada articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.