dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


สัมมนา Active birth

มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอดและการดูแลสุขภาพของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กในระยะแรกคลอดเพื่อเป็นการวางรากฐานสุขภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัดการอบรม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ

องค์กรใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาพแม่และเด็กร่วมกับมูลนิธิฯสามารถติดต่อโดยส่งข้อความทาง contact us หรือส่ง email มาที่ info@cbfthai.org  มูลนิธิฯยินดีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยอาหารทารก -CODE of Marketing of infant foods

มูลนิธิฯไม่รับการสนับสนุนในรูปแบบใดๆจากบริษัทผู้ผลิตนมผง จุกนม ขวดนมและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและทำให้เกิดการสงสัยในข้อมูลและผลประโยชน์จากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

The CBFT  does not  accept sponsorship of any kind from companies producing breastmilk substitutes, related equipment and complementary foodsการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด   วิถีธรรมชาติ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ”

 สภาการพยาบาล และมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติ” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการคลอดวิถีธรรมชาติ และบทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ในการส่งเสริมการคลอดวิถีธรรมชาติในการมีส่วนร่วมดูแลสตรีตั้งครรภ์และผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงต่ำในการป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดคลอด ช่วยให้ผู้คลอดมีเจตคติที่ดีต่อการคลอดวิถีธรรมชาติ

สภาการพยาบาล มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย และกลุ่มแม่และเด็กกรุงเทพสากล (Bangkok mother and baby  international: BAMBI) จึงเห็นสมควรร่วมมือกันผลักดันให้มีดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการคลอดโดยวิถีธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ ให้มีสมรรถนะในการดูแลและช่วยทำคลอดตามวิถีธรรมชาติ ทีผู้คลอดและครอบครัวเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอดโดยวิถีธรรมชาติ 

การบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยา

Workshop การบรรเทาปวดระหว่างคลอดโดยไม่ใช้ยา 'Non Pharmacological Pain Reliefe in Labour' ในวันก่อยการประชุมวิชาการของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งดำเนินการโดย นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช คุณมีนะ สพสมัยและคุณพิสุทธิ์ ปทุมาสุตร ที่โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน มีเรื่องดีๆเก็มาฝาก ตามมาอ่านนะคะ

สัมมนาคลอดเองได้ง่ายนิดเดียว
สัมมนา คลอดเองได้ง่ายนิดเดียว จัดขึ้นโดยหน่วยวิจัยการคลอดธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่โรงพยาบาลสงขลา มีพยาบาลจากหลายจังหวัดของภาคใต้เข้าร่วมสัมมนา
Effective Prenatal Education with Andrea Robertson in Bangkok

สัมมนาที่คนทำหน้าที่ให้ความรู้เตรียมการคลอดไม่ควรพลาด

 Effective Prenatal Education with Andrea Robertson in Bangkok this coming Febuary 20-21,2010 at Narai Hotel.Registration fee is 4500 B. included morning coffee,Tea break,Lunch.Seat is limited to 30 only.

จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์กับเสถียรธรรมสถาน ครั้งต่อไปในวันที่ 3 กรกฎาคมและ 4 ธันวาคม 2554
Birth Update with Andrea Robertsonarticle

Oneday workshop with Andrea Robertson in BKK ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและหลายโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายองค์กรทั้งชาวไทยและต่างชาติ การสัมมนาเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในเรื่องการดูแลคลอดแบบ Active Birth เป็นอย่างดี

สัมมนา Mother& Baby Friendly Birth Practices ม.บูรพาarticle

การสัมมนาเรื่องการดูแลคลอดแบบเป็นมิตร Better Birth Initiative-Mother&Baby's Friendly Birth Practices. ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางนำเปรี้ยวและอีกหลายแห่งที่จะจัดขึ้มที่ ม.บูรพา ในวันที่17-19 เมษายน 2550 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยรูปแบบการดูแลคลอดแบบธรรมชาติซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)  ข้อมูลเพิ่มเติมจากม.บรูพาดูได้ที่  http://nurse.buu.ac.th/

การเยี่ยมติดตามโครงการการดูแลคลอดแบบธรรมชาติที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราarticle
การเยี่ยมติดตามโครงการที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา หลังการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเดือนเมษายน 2550
รักลูกเฟสติวัล 2550 พบกันที่เมืองทองธานี พร้อมกิจกรรมมากมาย

มูลนิธิฯร่วมงานรักลูกเฟสติวัลเช่นทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  1-3 กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองทองธานี http://www.raklukefamilygroup.com/festival.php

Workshop ที่โรงพยาบาลบางน้ำเปี้ยว
หลังจากการสัมมนาและได้ลงมือทำงานไปบ้าง โรงพยาบาลบางน้ำเปี้ยวได้รวบรวมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดมาให้ความรู้และทำความเข้าใจในการปรับวิธีการการทำงาน เตรียมแผนการสอนและรับมอยสื่อการสอนเพื่อนำไปใช้ต่อไป
จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งของครอบครัว มูลนิธิฯได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาเพื่อร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการ จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ครอบครัวเข้มแข็งในวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้ โดยมี นพ.เอกชัยโควาวิสารัช และคุณมีนะ สพสมัยร่วมบรรยายกับวิทยากรอีกหลายท่าน เพื่อช่วยกันรณรงค์การดูแลคลอดที่เป็นมิตรและการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 23-25 พฤษภาคม 2555 นี้ คุณหมอเอกชัยโควาวิสารัช และคุณมีนะ สพสมัย จะร่วมบรรยายในการประชุม จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ครอบครัวแข็งแรง ที่โรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา ชวนร่วมกันสนับสนุนการคลอดวิถีธรรมชาติและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านการติดภาพนี้ที่หน่วยงานของท่านแล้วถ่ายรูปมาโพสบนกระดานของมูลนิธิฯแล้วชวนเพื่อนๆมาโหวดให้กำลังใจ ใครมีโหวดมากสุดจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิฯนะคะ อุบไว้ก่อนเพราะเป็นของดี ไปโพส ไปโหวดได้เลยที่www.facebook.com/cbfthai
พยาบาลจิตประภัสสร

มูลนิธิฯร่วมกับเสถียรธรรมสถาน และภาควิชาพยาบาลมารดาและครอบครัว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการสัมมนา พยาบาลจิตประภัสสรในวันทีพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขทั้งส่วนตัวและการทำงาน  รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในคุณค่าของงานพยาบาลต่อการสร้างโลกโดยผ่านเด็ก ให้วันนี้เป็นวันพิเศษที่พยาบาลจะเป็นผู้รับ  ไม่ใช่จากคนอื่นให้  แต่ “เปิดรับ” ของขวัญจากธรรมชาติ    สัมผัสว่าความสุขเกิดได้ง่ายๆ

 ธรรมสวัสดี  ...  เปิดรับของขวัญจากธรรมชาติ

        - ลิ้มรส...ความสดของน้ำมะพร้าว

        - ได้กลิ่น...ดอกไม้

        - มอง...กว้างรอบกาย

        - ฟังเสียง...ดนตรีในสวน

        - สัมผัส...ลมรำเพยกาย

      - สังเกตใจ...สุขง่ายเป็นอย่างไร

 

ติดต่อ มูลนิธิ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง วิทยากร อบรม สัมมนา

ต้องการติดต่อมูลนิธิ  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม  ต้องการอบรม สัมมนา 

สัมมนาแพทย์ พยาบาลเรื่อง Active birtharticle

มูลนิธิฯร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา Active Birth and Water Birth ให้ทีมงานที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 มีแพทย์พยาบาลร่วมอบรมกว่า 30 ท่าน  มูลนิธิฯยังมีการจัดการประชุม สัมมนาในโอกาสต่อๆไปอีกเสมอ ถ้าสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งต่อไปหรือต้องการให้มูลนิธิฯไปจัดอบรม กรุณาส่งรายละเอียด ชื่อผู้ประสานงาน สถานที่และข้อมูลอื่นมาให้เราเพื่อติดต่อกลับไปค่ะ

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.